บริษัท โตโยต้า พะเยา(1994) จำกัด :::: แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000‎ :::: Call Center. 054-412036, 054-412039

ประวัติความเป็นมาของ โตโยต้า พะเยา

บริษัท โตโยต้า พะเยา(1994) จำกัด

ก่อตั้ง : 7 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน : ก่อตั้งเริ่มต้น 10 ล้านบาท
บุคลากร : ปัจจุบัน 97 คน
โชว์รูม : 2 โชว์รูม (อำเภอเมืองพะเยา และ อำเภอเชียงคำ)

วิสัยทัศน์
1.ดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
2.ดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.ดำเนินธุรกิจโดยเอาใจใส่ด้านความปรอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

พันธกิจ
1.ทุกคนต้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.สนับสนุนส่งเสริม และให้ความร่วมมือในทางที่ถูกต้องต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานสูงสุด
3.ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4.ร่วมกันดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง