บริษัท โตโยต้า พะเยา(1994) จำกัด :::: แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000‎ :::: Call Center. 054-412036, 054-412039

ข้อมูลบริษัท
_______

วิสัยทัศน์

1.ดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

2.ดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.ดำเนินธุรกิจโดยเอาใจใส่ด้านความปรอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

 

พันธกิจ


1.ทุกคนต้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.สนับสนุนส่งเสริม และให้ความร่วมมือในทางที่ถูกต้องต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานสูงสุด

3.ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4.ร่วมกันดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

“ สำหรับเรา..ลูกค้าคือผู้กำเนิดโตโยต้า ”